KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Loterii oraz laureatów Loterii (osób upoważnionych zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu lub pełnomocnictwem do jego reprezentacji), w tym również w zakresie wizerunku i głosu utrwalonego podczas odbioru nagrody głównej (w przypadku wyrażenia odpowiedniego zezwolenia) jest Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215064, NIP 534-22-72-218. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1 ze zmianami), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
  1. PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 39 A, 02-952 Warszawa przetwarza dane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.. Ponadto, dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest firmie hostingowej dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym, w ramach wydania nagród dystrybutorom oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.
  2. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu przeprowadzenia i organizacji Loterii, prawidłowego rozstrzygnięcia Loterii, wydania nagród oraz promowania produktów i marki Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych, informacji handlowych na podany numer telefonu oraz adres e-mail, dane przetwarzane będą w celu wysyłki treści marketingowych oraz informacji handlowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   Dane osobowe w postaci wizerunku i głosu laureatów Loterii (laureatów nagrody głównej) lub osoby upoważnionej zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu lub pełnomocnictwem do jego reprezentacji, w przypadku wyrażenia odpowiedniego zezwolenia (zgody) przetwarzane będą w celach promocyjnych, reklamowych, marketingowych w zakresie promocji Loterii prowadzonych przez spółkę (Administratora), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego w szczególności na konieczności zapewnienia możliwości korzystania z przysługujących Administratorowi praw autorskich do wykonanych nagrań, zdjęć w tym podejmowania działań promocyjnych z ich wykorzystaniem.
  3. Uczestnikowi oraz laureatowi przysługuje prawo:
   - dostępu do podanych danych osobowych,
   - zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
   - wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Powyższe uprawnienia uczestnik, laureat może zrealizować wysyłając żądanie za pomocą internetowego formularza kontaktowego dotyczącego Polityki prywatności (onetrust.com). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. lub drogą pocztową na adres Techtronic Industries Eastern Europe” Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii. Dane laureatów w postaci wizerunku oraz głosu, jak również dane przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych oraz informacji handlowych przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Loterii i jej rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Loterii i przyznania nagrody. Powyższe nie dotyczy wizerunku i głosu, jak również przetwarzania danych w celu wysyłki treści marketingowych oraz informacji handlowych, które to dane mogą być dobrowolnie udostępnione przez laureat nagrody głównej lub osobę reprezentującą laureata, a w przypadku wysyłki treści marketingowych Uczestnika, co nie wpływa na możliwość udziału w Loterii i przyznania nagrody.
  6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Niezależnie od powyższego, Administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z wykonaniem zobowiązań Organizatora, obrony przed roszczeniami, dla celów udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych jest PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa.
  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”.
  2. PMICOMBERA sp. z o.o., jako Administrator, przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:
   - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrywaniu reklamacji i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO),
   - wykonaniu obowiązków ustawowych - w zakresie udokumentowania wyników Loterii, rozpatrywania roszczeń, wypełnienia obowiązków podatkowych oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227), a także realizacji obowiązków instytucji obowiązanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  3. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, operatorom pocztowym oraz uprawnionym organom państwowym, także dodatkowo doradcom prawnym i księgowym. Dodatkowo lista laureatów będących osobami fizycznymi w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania oraz trzech ostatnich cyfr z numeru telefonu podanego podczas zgłaszania do Loterii - publikowana jest na stronie: www.milwaukeetool.pl, www.wielkaloteriamilwaukee.pl i dostępna jest dla bliżej nieokreślonego kręgu osób odwiedzających stronę.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo:
   - dostępu do podanych danych osobowych,
   - zażądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   - żądania przenoszenia podanych danych osobowych, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu), w związku ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw,
   - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce Kontakt. W ten sam sposób Uczestnik może się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych w PMICOMBERA sp. z o.o. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Dane osobowe w ramach rozpatrywanych roszczeń będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia, tj. przez okres 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Loteria zakończyła się, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227).
  7. Podanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ustawowych jest obowiązkowe. Podanie danych w zakresie niezbędnym do udziału w Loterii, jej rozstrzygnięcia i rozpatrzenia reklamacji jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w Loterii, umożliwienia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Loterii i przyznania nagrody.
  8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.