REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„WIELKA LOTERIA MILWAUKEE®”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA MILWAUKEE®”, zwanej dalej „Loterią” jest PMICombera sp. z o. o. z siedzibą Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000050276, NIP 952-00-13-172, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 3

Loteria rozpoczyna się w dniu 11 września 2023 r. i trwa do dnia 29 marca 2024 r.

§ 4

Loteria organizowana jest na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 5

Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl przez cały okres trwania Loterii.

§ 6

 1. Loteria ma na celu promocję wybranych narzędzi MILWAUKEE®. Lista narzędzi biorących udział w Loterii znajduje się na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl (dalej Produkt / Produkty).
 2. Sprzedaż Produktu / Produktów jest prowadzona od 11 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. na terenie całej Polski u autoryzowanych dystrybutorów narzędzi MILWAUKEE®. Wykaz autoryzowanych dystrybutorów, w których odbywa się Loteria znajduje się na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl (dalej Dystrybutor).

§ 7

 1. Do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii oraz w celu przeprowadzenia losowań nagród Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227) oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora.
 2. Organizator wydał regulamin działania Komisji.
 3. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród.

§ 8

Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z Regulaminem w całości.

§ 9

Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.

II. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

§ 10

W Loterii mogą uczestniczyć następujące podmioty:

 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne.
Wszyscy wyżej wymienieni, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Loterii określone w niniejszym Regulaminie.

§ 11

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy PMICombera sp. z o. o. z siedzibą Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa, pracownicy Techtronic Industries Eastern Europe sp. z. o. o. (dalej TTI) oraz pracownicy autoryzowanych dystrybutorów firmy TTI, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§ 12

W Loterii mogą wziąć udział uczestnicy spełniający warunki określone w §10 i §11, którzy spełnią łącznie warunki:

 1. W dniach od 11 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. zakupią u Dystrybutora dowolny Produkt / Produkty o minimalnej wartości 2500 zł brutto albo wielokrotności tej kwoty. Zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (dalej Dowód Zakupu) tj. paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. Zachowają Dowód Zakupu do czasu zakończenia Loterii. Zakup musi być dokonany na potrzeby własnego użytku, nie może być dokonany w celu dalszej odsprzedaży. Zakup oznacza, że uczestnik dokonał całej zapłaty za Produkt / Produkty.
 2. W dniach od 11 września 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. dokonają zgłoszenia / zgłoszeń do Loterii zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest zgłoszenie się do Loterii przez zgłoszenie konta na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl (dalej Konto). Zgłoszenie Konta wykonuje się tylko jeden raz. Podczas zgłoszenia Konta należy podać obowiązkowo:
  1. dla osób fizycznych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mail, numer Dowodu Zakupu Produktu / Produktów, datę jego zakupu, wybrać z listy rozwijanej: Dystrybutora, u którego został zrobiony zakup, branżę którą interesuje się osoba zgłaszająca do Loterii oraz Produkt/Produkty, które zostały kupione w ramach Loterii; dołączyć skan/zdjęcie Dowodu Zakupu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF), zaakceptować wymagane w Regulaminie warunki. Warunkiem zgłoszenia Konta jest stworzenie swojego indywidualnego hasła. Hasło musi składać się minimum z 12 znaków oraz zawierać co najmniej po jednym znaku z każdej z tych kategorii: mała litera, wielka litera, cyfra oraz znak specjalny.
  2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dla osób prawnych: nazwę firmy, numer telefonu, adres mail, numer Dowodu Zakupu Produktu / Produktów, datę jego zakupu, wybrać z listy rozwijanej: Dystrybutora, u którego został zrobiony zakup, branżę jaką reprezentuje firma zgłaszająca udział w Loterii oraz Produkt / Produkty, które zostały kupione w ramach Loterii; dołączyć skan/zdjęcie Dowodu Zakupu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF), numer NIP, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Organizatorem i odbioru nagrody (upoważnienie musi wynikać z rejestru przedsiębiorców KRS lub CEiDG albo z osobnego pisemnego pełnomocnictwa), zaakceptować wymagane w Regulaminie warunki. Warunkiem zgłoszenia Konta jest stworzenie swojego indywidualnego hasła. Hasło musi składać się minimum z 12 znaków oraz zawierać co najmniej po jednym znaku z każdej z tych kategorii: mała litera, wielka litera, cyfra oraz znak specjalny.
  Warunkiem zakończenia zgłoszenia Konta jest aktywacja zgłoszenia Konta za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego przez Organizatora na adres mail wskazany przez uczestnika podczas zgłoszenia Konta. Wejście na stronę przesłaną w linku aktywacyjnym i potwierdzenie zgłoszenia Konta musi być dokonane wciągu 24h od momentu otrzymania tego linku. Brak aktywacji zgodnie z opisem powyżej powoduje, że Konto nie zostaje zgłoszone.
 4. Warunkiem ewentualnych kolejnych zgłoszeń do Loterii, po zgłoszeniu Konta, jest zalogowanie się na Konto na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl. Logowania można dokonać poprzez podanie loginu (adres mail uczestnika podany podczas zgłoszenia Konta) i hasła (stworzonego przez uczestnika podczas zgłoszenia Konta). Podczas każdego kolejnego zgłoszenia, po zalogowaniu się na Konto, należy podać obowiązkowo:
  1. dla osób fizycznych: numer Dowodu Zakupu Produktu / Produktów, datę jego zakupu, wybrać z listy rozwijanej: Dystrybutora, u którego został zrobiony zakup oraz Produkt / Produkty, które zostały kupione w ramach Loterii; dołączyć skan/zdjęcie Dowodu Zakupu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF);
  2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dla osób prawnych: numer Dowodu Zakupu Produktu / Produktów, datę jego zakupu, wybrać z listy rozwijanej: Dystrybutora, u którego został zrobiony zakup oraz Produkt / Produkty, które zostały kupione w ramach Loterii; dołączyć skan/zdjęcie Dowodu Zakupu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF).
 5. W dalszej części Regulaminu aktywacja zgłoszenia Konta i kolejne zgłoszenia do Loterii są zwane łącznie Zgłoszenie / Zgłoszenia.

§ 13

 1. Do Loterii można dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń z zachowaniem zasad opisanych w §12.
 2. Każdy Dowód Zakupu może być Zgłoszony do Loterii tylko raz, zgodnie z procedurą opisaną w §12.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia są zapisywane na serwerze systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie. Wszystkie Zgłoszenia danego uczestnika widoczne są na jego Koncie.
 5. Uczestnikowi są przyznawane numery ID do poszczególnych Zgłoszeń. Na podstawie sumy wartości zakupu Produktu / Produktów z jednego Dowodu Zakupu generowane są numery ID. Numery ID są generowane kolejno w ten sposób, że za każde 2500 zł brutto dotyczące zakupu Produktu / Produktów z jednego Dowodu Zakupu przyznawane jest jedno ID – 1 los. W przypadku większej kwoty niż 2500 zł brutto dotyczącej Produktu / Produktów z jednego Dowodu Zakupu ID - losy są przyznawane proporcjonalnie do wielokrotności tej kwoty, np. 5000 zł brutto 2 numery ID – 2 losy, np. 8000 z brutto 3 numery ID – 3 losy. W przypadku mniejszej kwoty niż 2500 zł brutto dotyczącej Produktu / Produktów z jednego Dowodu Zakupu ID nie jest przyznawane – 0 losów.
 6. W przypadku Zgłoszeń do Loterii dokonanych od 11 września 2023 r. od godziny 00.00 do 30 września 2023 r. do godziny 23.59 numery ID (losy) dla tych Zgłoszeń są podwajane.

§ 14

 1. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii ma być oryginalny, czytelny i prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez Dystrybutora, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i który nie jest sfałszowany.
 2. Dowód Zakupu ma dotyczyć zakupu Produktu / Produktów.
 3. Na liście zakupów na Dowodzie Zakupu musi znajdować się słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu / Produktów, bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu / Produktów. Jeśli z treści Dowodu Zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to u Dystrybutora, u którego dokonano zakupu (pieczątka Dystrybutora, u którego dokonano zakupu i podpis jego przedstawiciela).
 4. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu nie może być późniejsza niż data rejestracji na stronie internetowej ze zgłoszeniem w Loterii.

§ 15

 1. Po przesłaniu przez uczestnika Zgłoszenia do Loterii uczestnik otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości mail wysłanej na adres ze zgłoszenia Konta.
 2. Zgłoszenia o nieprawidłowej treści tj. sprzecznej ze wzorem podanym w §12 ust.3, ust.4 albo dokonane po upływie terminu określonego w §12 nie będą brały udziału w Loterii.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, oświadcza jednocześnie, że jest świadomy, iż adres mail, który został wskazany w Zgłoszeniu Konta zostanie wykorzystane do wysyłania wiadomości potwierdzającej przystąpienie do Loterii zgodnie z § 15 ust. 1. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, oświadcza również, że jest świadomy, iż adres mail, który został wskazany w zgłoszeniu Konta zostanie wykorzystany do wysyłania wiadomości powiadamiającej o wygranej i weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z § 20 ust. 1 i informującej w ramach postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 16 ust. 4. Uczestnik oświadcza również, iż jest świadomy, iż numer telefonu, podany w Zgłoszeniu Konta może zostać wykorzystany do otrzymywania bezpłatnych przychodzących połączeń telefonicznych, inicjowanych przez Organizatora, dotyczących weryfikacji prawa do nagrody i wysyłki nagrody.

§ 16

 1. Uczestnik Loterii może otrzymać w ramach Loterii dowolną liczbę nagród, ale podczas jednego losowania może wygrać tylko jedną nagrodę.
 2. Niedopuszczalne jest stosowanie przez uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora zostanie wykluczony z Loterii.
 3. Zakazane jest generowanie tzw. ”sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie wysyłają zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
 4. Podczas przebiegu Loterii, na każdym jej etapie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika: oryginału Dowodu Zakupu, albo oryginału pełnomocnictwa, o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. b, albo oryginału oświadczenia o przyjęciu nagrody, o którym mowa w § 20 ust. 1. Po wystosowaniu prośby o wyjaśnienie przesłanej w wiadomości mail na adres ze zgłoszenia, Organizator daje uczestnikowi cztery dni na udzielenie odpowiedzi i odesłanie jej we wskazanej przez Organizatora formie tj. albo w wiadomości mail na podany przez Organizatora adres, albo listem poleconym na adres Organizatora. Organizator może wystąpić z prośbą o wyjaśnienie do dnia 16 stycznia 2024 r. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Loterii.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego uczestnika z Loterii.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Dowodów Zakupu bezpośrednio w miejscu, z którego pochodzi zgłoszony Dowód Zakupu.

§ 17

Uczestnikowi jest przyznawany jeden los za każde prawidłowe ID zgodnie z opisem zawartym w § 13 ust.5.

II. NAGRODY I LOSOWANIE

§ 18

Maksymalna wartość puli nagród wynosi 545 843,67 zł brutto, a minimalna wartość puli nagród wynosi 504 558,67 zł brutto. Pula nagród obejmuje:

NAGRODA Liczba nagród Wartość nagrody brutto Nagroda pieniężna (opcja) Minimalna wartość nagród Maksymalna wartość nagród
Nagroda tygodniowa 1 - Plecak roboczy 20 484,74 zł 9 694,80 zł 9 694,80 zł
Nagroda tygodniowa 2 - ZESTAW: STAW SHOCKWAVE™ i Czapka z daszkiem Premium niebieska L/XL 20 485,37 zł 9 707,41 zł 9 707,41 zł
Nagroda tygodniowa 3 - Torba na ramię PACKOUT™ 38 cm 20 465,80 zł 9 316,02 zł 9 316,02 zł
Nagroda tygodniowa 4 - ZESTAW: Zestaw wkrętaków w walizce - 12 szt., Okulary ochronne premium z uszczelką bezbarwne 1 para, Czapka z daszkiem z siatką czarna 20 508,24 zł 10 164,72 zł 10 164,72 zł
Nagroda tygodniowa 5 - ZESTAW: Zestaw: Grzechotka, nasadki 1/4“ i bity udarowe, Kubek PACKOUT™ 591ml – czerwony 20 489,54 zł 9 790,82 zł 9 790,82 zł
Nagroda tygodniowa 6 - Torba duża Duffle Bag 20 772,13 zł 15 442,65 zł 15 442,65 zł
Nagroda tygodniowa 7 - ZESTAW: Latarka alkaliczna czołówka HL2-LED 350 lm IP52, WTSSGRN-L T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem - zielony 20 493,47 zł 9 869,40 zł 9 869,40 zł
Nagroda tygodniowa 8 - ZESTAW: ZESTAW PERFECT MATCH WIERTŁA I BITY, Free Flex rękawice-L/9 - 1 para 20 506,34 zł 10 126,84 zł 10 126,84 zł
Nagroda tygodniowa 9 - ZESTAW: WH MW BLU L Bluza z kapturem - niebieska, Czapka beanie czarna, WTSSGRN-L T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem – zielony 20 485,73 zł 9 714,62 zł 9 714,62 zł
Nagroda tygodniowa 10 - M12BI-0-SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR 20 822,87 zł 16 457,40 zł 16 457,40 zł
Nagroda tygodniowa 11 - Zestaw latarek IR HL450PL250 20 517,83 zł 10 356,60 zł 10 356,60 zł
Nagroda tygodniowa 12 - Świąteczny zestaw Promocyjny 2023 20 615,00 zł 12 300,00 zł 12 300,00 zł
Nagroda miesięczna 1 - ZESTAW: Zestaw Pilarka 40cm i Dmuchawa M18 FPP2OP2-802, WH MW BLU L Bluza z kapturem - niebieska 10 4 905,24 zł 545,00 zł 49 052,40 zł 54 502,40 zł
Nagroda miesięczna 2 - ZESTAW: ZESTAW PACKOUT™ 123, M18PRCDAB+-0 EU RADIO NA BATERIE 10 4 582,73 zł 509,00 zł 45 827,30 zł 50 917,30 zł
Nagroda miesięczna 3 - ZESTAW: Zestaw promocyjny M12 FPPA2-423B, Latarka kieszonkowa USB L4 FMLED 800lm IP67 10 5 015,94 zł 557,00 zł 50 159,40 zł 55 729,40 zł
Nagroda główna – SAMOCHÓD FORD Transit Custom V710 2.0 EcoBlue 170KM A8 FWD w kolorze Race Red wraz z dodatkowym wyposażeniem PACKOUT™ 1 226 578,29 zł 25 175,00 zł 226 578,29 zł 251 753,29 zł

§ 19

 1. W Loterii przewidziano 16 losowań: po jednym dla zgłoszeń z każdego tygodnia (dalej Losowania Tygodniowe) – 12 losowań, po jednym dla zgłoszeń z każdego cyklu (dalej Losowanie Miesięczne) – 3 losowania, dla zgłoszeń z całej Loterii – 1 losowanie (dalej Losowanie Główne).
 2. Losowania nagród są przeprowadzane w siedzibie Organizatora. W losowaniach biorą udział wszystkie nr ID przydzielone Zgłoszeniom na podstawie opisu w § 13 i § 15.
 3. Każde losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń do Loterii, które biorą udział w danym losowaniu.
 4. Podczas każdego losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę odpowiadającą nr ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID z okresu przyjmowania Zgłoszeń, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie numerów ID ze Zgłoszeń. Czynność tą powtarza się aż do osiągnięcia liczby z zakresu nadanych uprzednio nr ID.
 6. Losowania odbywają się w obecności Komisji. Losowania z urn dokonuje osoba wskazana przez Komisję.
 7. Podczas każdego Losowania Tygodniowego losowanych jest 20 laureatów nagrody tygodniowej i po dwóch rezerwowych do każdej nagrody. Podczas każdego Losowania Miesięcznego losowanych jest 10 laureatów nagrody miesięcznej i po dwóch rezerwowych do każdej nagrody. Podczas Losowania Głównego losowany jest jeden laureat nagrody głównej i dwóch rezerwowych.
 8. Losowania odbywają się:
  • Losowania Tygodniowe (dwanaście losowania): 19, 26 września 2023 r. 3, 10, 17, 24, 31 października 2023 r., 7, 14, 21, 28 listopada 2023 r., 5 grudnia 2023 r.
  • Losowania Miesięczne (trzy losowania): 3 października 2023 r., 7 listopada 2023 r., 5 grudnia 2023 r.
  • Losowanie Główne (jedno losowanie): 5 grudnia 2023 r.
  Szczegółowy rozkład losowań:
  • 1 Losowanie Tygodniowe – 19 września 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 11 września 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 17 września 2023 roku.
  • 2 Losowanie Tygodniowe – 26 września 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 18 września 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 24 września 2023 roku.
  • 3 Losowanie Tygodniowe – 3 października 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 25 września 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 1 października 2023 roku.
  • 4 Losowanie Tygodniowe – 10 października 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 2 października 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 8 października 2023 roku.
  • 5 Losowanie Tygodniowe – 17 października 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 9 października 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 15 października 2023 roku.
  • 6 Losowanie Tygodniowe – 24 października 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 16 października 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 22 października 2023 roku.
  • 7 Losowanie Tygodniowe – 31 października 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 23 października 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 29 października 2023 roku.
  • 8 Losowanie Tygodniowe – 7 listopada 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 30 października 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 5 listopada 2023 roku.
  • 9 Losowanie Tygodniowe – 14 listopada 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 6 listopada 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 12 listopada 2023 roku.
  • 10 Losowanie Tygodniowe – 21 listopada 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 13 listopada 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 19 listopada 2023 roku.
  • 11 Losowanie Tygodniowe – 28 listopada 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 20 listopada 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 26 listopada 2023 roku.
  • 12 Losowanie Tygodniowe – 5 grudnia 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 27 listopada 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 1 grudnia 2023 roku.
  • 1 Losowanie Miesięczne – 3 października 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 11 września 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 30 września 2023 roku.
  • 2 Losowanie Miesięczne – 7 listopada 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 1 października 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 31 października 2023 roku.
  • 3 Losowanie Miesięczne – 5 grudnia 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 1 listopada 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 1 grudnia 2023 roku.
  • Losowanie Główne – 5 grudnia 2023 roku., w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe numery ID zarejestrowane do systemu od godziny 00.00 w dniu 11 września 2023 roku do godziny 23.59 w dniu 1 grudnia 2023 roku.
  Z losowań grudniowych może zostać przeprowadzona transmisja live stream online na kanale YouTube lub/i Instagram lub/i Facebook.

§ 20

Weryfikacja prawa do nagrody i wydanie nagród:

 1. Laureaci są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany w Zgłoszeniu Konta. Organizator wysyła wiadomość w przeciągu dwóch dni roboczych po każdym losowaniu. W wiadomości laureaci są informowani o wynikach losowania i trwającej weryfikacji prawa do nagrody. W wiadomości laureaci są proszeni o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wielkaloteriamilwaukee.pl (dalej Formularz). Zalogowanie się do właściwego Formularza następuje po podaniu loginu i hasła. W Formularzu należy uzupełnić następujące informacje: w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania, adres do dostarczenia nagrody (adres musi znajdować się na terenie Polski), w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres prowadzenia działalności (adres musi znajdować się na terenie Polski), adres do dostarczenia nagrody (adres musi znajdować się na terenie Polski), w przypadku osób prawnych – adres siedziby (adres musi znajdować się na terenie Polski), adres dla dostarczenia nagrody (adres musi znajdować się na terenie Polski), i załączyć skan / zdjęcie podpisanego przez osobę / osoby upoważnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu do jego reprezentacji oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz kopii dokumentów rejestrowych podmiotu (załączyć można pliki o maksymalnej wielkości 5MB, w formacje JPG, PNG lub PDF). Dodatkowo laureaci nagrody głównej oraz nagród miesięcznych są proszeni o dostarczenie w trybie opisanym powyżej: w przypadku osób fizycznych – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru Pesel (a w przypadku jego braku adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa), w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – danych osoby prowadzącej działalność gospodarczą tj. rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru Pesel (a w przypadku jego braku adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa), a w przypadku osób prawnych – danych osoby / osób upoważnionych zgodnie z dokumentami rejestrowymi do reprezentacji podmiotu tj. rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru Pesel (a w przypadku jego braku adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa). Powyższe dane należy uzupełnić / załączyć w Formularzu w terminie 14 dni kalendarzowych.
 2. Organizator może żądać od uczestnika uzupełnienia dokumentacji o następujące dokumenty: oryginał Dowodu Zakupu, albo oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. b, albo oryginał oświadczenia o przyjęciu nagrody, o którym mowa w § 20 ust. 1. Żądanie może zostać wystosowane w trybie opisanym w § 16 ust. 4.
 3. O zachowaniu terminu wymaganego wysłania Formularza zgodnie z §20 ust.1 decyduje data zapisania wypełnionego Formularza na serwerze Organizatora.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od wymaganego dnia wysłania Formularza zgodnie z § 20 ust.1 Organizator nie otrzyma określonych w § 20 ust. 1 i ust. 2 danych i oświadczeń w postaci załączników uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata rezerwowego nr 1 dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym nr 1 dla danej nagrody odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli po zakończeniu postępowania dotyczącego laureata rezerwowego nr 1 dla danej nagrody Organizator nie otrzyma określonych w § 20 ust. 1 i ust. 2 danych i oświadczeń w postaci załączników uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata rezerwowego nr 2 dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym nr 2 dla danej nagrody odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli po zakończeniu postępowania dotyczącego laureata rezerwowego nr 2 dla danej nagrody Organizator nie otrzyma określonych w § 20 ust. 1 i ust. 2 danych i oświadczeń w postaci załączników uprawnienie do danej nagrody, nagroda pozostaje nie wydana.
 5. W wiadomości, o której mowa §20 ust.1, Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593), poinformuje zwycięzców nagród, których ogólna wartość przekroczyła 2000 EURO o obowiązku przesłania na adres wskazanej przez Organizatora poczty elektronicznej, przed odebraniem nagrody tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024r. do godziny 23.59 skanu / zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu, wypełnionego oświadczenia wskazanego powyżej oraz skanu / zdjęcia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy, innego niż dokument, którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych skanów / zdjęć dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości zwycięzcy nagrody w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. skanów / zdjęć dokumentów, w celu weryfikacji tożsamości może udać się osobiście do siedziby Organizatora w dni powszednie do dnia 31 stycznia 2024 r. w godzinach 9-16, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość zwycięzcy w celu jego okazania Organizatorowi. W przypadku wygrywającego – osoby fizycznej, obowiązek dotyczy danej osoby fizycznej. W przypadku wygrywającego – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, obowiązek dotyczy danej osoby prowadzącej daną działalność gospodarczą. W przypadku wygrywającego – osoby prawnej, obowiązek dotyczy danej osoby / osób upoważnionych zgodnie z dokumentami rejestrowymi do reprezentacji tego podmiotu.
 6. Zwycięzcy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
 7. Lista zwycięzców dla każdego losowania w postaci: dla osób fizycznych - imienia, pierwszej litery nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania oraz trzech ostatnich cyfr z numeru telefonu podanego podczas zgłaszania do Loterii, a w przypadku osób prawnych – nazwy podmiotu, miejscowości siedziby oraz trzech ostatnich cyfr z numeru telefonu podanego podczas zgłaszania do Loterii publikowana jest na stronie internetowej www.wielkaloteriamilwaukee.pl po zakończeniu procesu weryfikacji laureata dla każdego losowania i jest publikowana do dnia zakończenia Loterii.
 8. Wydanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy czym nagroda pieniężna jest doliczana tylko w przypadku wygrania nagrody przez osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku wygrania nagrody przez osobę prawną nagroda pieniężna nie jest doliczana. W przypadku wygrywających osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowa nagroda pieniężna w całości jest potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późniejszymi zmianami) i zostaje przekazana przez Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W przypadku wygrywających osób prawnych podatek jest odprowadzany przez nie na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku osób prawnych wygrywających nagrodę, o jej wykorzystaniu decydują osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi do reprezentacji podmiotu.
 10. Nagrody są wysłane pocztą, przesyłką kurierską albo dostarczone transportem Organizatora. Nagroda główna jest wydawana u Dystrybutora, od którego pochodzi zwycięskie zgłoszenie.
 11. Nagrody są wydawane najpóźniej do dnia 16 lutego 2024 r.
 12. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody.
 13. Jeżeli nagroda nie jest rozdysponowana, to wówczas pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 21

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie najpóźniej do 8 marca 2024 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora: organizator@pmi.pl.

§ 22

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” (dopisek nie jest obowiązkowy) albo na adres e-mail: organizator@pmi.pl. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 20), roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

§ 23

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 24

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 25

W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Laureat nagrody głównej lub osoba/y upoważniona zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu lub pełnomocnictwem do jego reprezentacji, zostanie poproszony o wyrażenie pisemnego zezwolenia (zgody) na: utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku i głosu laureata lub w.w. upoważnionej osoby, utrwalonego na zdjęciach oraz filmach video a także w trakcie transmisji live, wykonanych w trakcie odbioru nagrody głównej, przez Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych w zakresie promocji Loterii.
 2. Zezwolenie (zgoda) będzie obejmować następujące formy publikacji: rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., m.in. www.milwaukeetool.pl, www.wielkaloteriamilwaukee.pl w social mediach, portalach społecznościowych, w 10 materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych w zakresie promocji Loterii w formie elektronicznej i papierowej, w tym publikację w czasopiśmie, jak również poprzez transmisję live z odbioru nagrody głównej przy pomocy platformy YouTube lub Instagram lub Facebook, przez Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
 3. Udzielone zezwolenie będzie obejmować także wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnienie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, rozpowszechnienie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
 4. Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Loterii, może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych (w tym w szczególności informacji o produktach, usługach, ofercie lub innych wydarzeniach związanych z działalnością spółki) oraz informacji handlowych od Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa na wskazany adres e-mail lub numer telefonu w formie sms.
 5. Odmowa udzielenia powyższych zgód lub ich wyrażenie nie mają wpływu na udział w Loterii.

§ 27
RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Loterii oraz laureatów Loterii (osób upoważnionych zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu lub pełnomocnictwem do jego reprezentacji), w tym również w zakresie wizerunku i głosu utrwalonego podczas odbioru nagrody głównej (w przypadku wyrażenia odpowiedniego zezwolenia) jest Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215064, NIP 534-22-72-218. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1 ze zmianami), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
  1. PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 39 A, 02-952 Warszawa przetwarza dane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.. Ponadto, dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest firmie hostingowej dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym, w ramach wydania nagród dystrybutorom oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.
  2. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu przeprowadzenia i organizacji Loterii, prawidłowego rozstrzygnięcia Loterii, wydania nagród oraz promowania produktów i marki Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych, informacji handlowych na podany numer telefonu oraz adres e-mail, dane przetwarzane będą w celu wysyłki treści marketingowych oraz informacji handlowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe w postaci wizerunku i głosu laureatów Loterii (laureatów nagrody głównej) lub osoby upoważnionej zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu lub pełnomocnictwem do jego reprezentacji, w przypadku wyrażenia odpowiedniego zezwolenia (zgody) przetwarzane będą w celach promocyjnych, reklamowych, marketingowych w zakresie promocji Loterii prowadzonych przez spółkę (Administratora), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego w szczególności na konieczności zapewnienia możliwości korzystania z przysługujących Administratorowi praw autorskich do wykonanych nagrań, zdjęć w tym podejmowania działań promocyjnych z ich wykorzystaniem.
  3. Uczestnikowi oraz laureatowi przysługuje prawo:
   - dostępu do podanych danych osobowych,
   - zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
   - wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Powyższe uprawnienia uczestnik, laureat może zrealizować wysyłając żądanie za pomocą internetowego formularza kontaktowego dotyczącego Polityki prywatności (onetrust.com). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. lub drogą pocztową na adres Techtronic Industries Eastern Europe” Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii. Dane laureatów w postaci wizerunku oraz głosu, jak również dane przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych oraz informacji handlowych przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Loterii i jej rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Loterii i przyznania nagrody. Powyższe nie dotyczy wizerunku i głosu, jak również przetwarzania danych w celu wysyłki treści marketingowych oraz informacji handlowych, które to dane mogą być dobrowolnie udostępnione przez laureat nagrody głównej lub osobę reprezentującą laureata, a w przypadku wysyłki treści marketingowych Uczestnika, co nie wpływa na możliwość udziału w Loterii i przyznania nagrody.
  6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Niezależnie od powyższego, Administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z wykonaniem zobowiązań Organizatora, obrony przed roszczeniami, dla celów udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych jest PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa.
  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”.
  2. PMICOMBERA sp. z o.o., jako Administrator, przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:
   - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrywaniu reklamacji i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO),
   - wykonaniu obowiązków ustawowych - w zakresie udokumentowania wyników Loterii, rozpatrywania roszczeń, wypełnienia obowiązków podatkowych oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227), a także realizacji obowiązków instytucji obowiązanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  3. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, operatorom pocztowym oraz uprawnionym organom państwowym, także dodatkowo doradcom prawnym i księgowym. Dodatkowo lista laureatów będących osobami fizycznymi w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania oraz trzech ostatnich cyfr z numeru telefonu podanego podczas zgłaszania do Loterii - publikowana jest na stronie: www.milwaukeetool.pl, www.wielkaloteriamilwaukee.pl i dostępna jest dla bliżej nieokreślonego kręgu osób odwiedzających stronę.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo: - dostępu do podanych danych osobowych,
   - zażądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
   - żądania przenoszenia podanych danych osobowych, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu), w związku ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw,
   - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce Kontakt. W ten sam sposób Uczestnik może się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych w PMICOMBERA sp. z o.o. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Dane osobowe w ramach rozpatrywanych roszczeń będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia, tj. przez okres 6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Loteria zakończyła się, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227).
  7. Podanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ustawowych jest obowiązkowe. Podanie danych w zakresie niezbędnym do udziału w Loterii, jej rozstrzygnięcia i rozpatrzenia reklamacji jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w Loterii, umożliwienia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Loterii i przyznania nagrody.
  8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 28

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.


Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

Imię i nazwisko..............................................................
Obywatelstwo..............................................................
Numer PESEL (w razie braku numeru PESEL – data urodzenia) i państwo urodzenia..............................................................
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość..............................................................
Adres zamieszkania..............................................................
Osoba prowadząca działalność gospodarczą wypełnia dodatkowo:
Nazwa firmy..............................................................
Numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej..............................................................

________________________________
Data i podpis

Oświadczenie

 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 i 12 wyżej wskazanej ustawy.
 2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

________________________________
Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

1 Przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 6. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

2 Przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

 1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

3 Przez osobę znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

 1. osobę fizyczną będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. osobę fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.


Wzór oświadczenia (osoba prawna)

Nazwa firmy..............................................................
Forma organizacyjna..............................................................
Adres siedziby albo adres prowadzenia działalności..............................................................
Numer NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru
oraz numeru i daty rejestracji..............................................................
Dane osoby reprezentującej: Imię i nazwisko..............................................................
Obywatelstwo..............................................................
Numer PESEL (w razie braku numeru PESEL – data urodzenia) i państwo urodzenia..............................................................
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość..............................................................
Adres zamieszkania..............................................................

________________________________
Data i podpis

Oświadczenie

 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 i 12 wyżej wskazanej ustawy.
 2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

________________________________
Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

1 Przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 6. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,
 11. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.
Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

2 Przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

 1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

3 Przez osobę znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

 1. osobę fizyczną będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. osobę fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.


Pobierz załącznik 1 w formacie PDF